ثبت لوگو - ثبت شرکت خاص

یکشنبه 11 شهریور 1397

مقدمه:

یکی از مسائلی که هنگام تشکیل یک شرکت تجاری باید توجه داشت، مشخص نمودن آورده های نقد و غیرنقد شرکا یا سهامداران شرکت است. اصولاً مشخص نمودن آورده نقد افراد به دلیل روشن بودن ارزش مالی آن، با مشکلی مواجه نیست. اما برای تقویم آورده غیرنقد مساله صورت دیگری پیدا می کند.

در کسب و کارهای جدید معمولا شراکت و تشکیل شرکت بر مبنای آورده غیرنقد و بعضا غیرمادی افراد نظیر تخصص یک طرف در یک حوزه و سرمایه طرف دیگر تشکیل می شود، این مساله اهمیت خاصی پیدا می کند که مشخص شود، آن چه که فرد تحت عنوان آورده غیرنقد نظیر محل کسب و کار، اختراع، تخصص، دانش فنی و نظایر آن وارد شرکت می کند، برابر با چه میزان ارزش پولی ست.

از این بحث تحت عنوان «تقویم و ارزیابی آورده غیرنقد» یاد می شود.
تقویم آورده غیرنقد در شرکت های سهامی:

این مساله با توجه به نوع شرکت، متفاوت است. در شرکت های سهامی که بخش عمده ای از شرکت ها را تشکیل می دهند، این مساله دارای مقررات خاصی ست؛
اول این که باید نظر کارشناس رسمی دادگستری راجع به این مساله جلب شود تا وی مشخص نماید این آورده غیر نقد با توجه به نوع آن، به چه میزان ارزش دارد.
دوم این که آن مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری از ارزش آورده، برآورد می کند باید به تصویب مجمع عمومی سهام داران برسد. نکته مهم آن است که مجمع به هیچ عنوان نمی تواند این مبلغ را به بیش از میزان برآورد کارشناس رسمی دادگستری، تصویب نماید.
سوم آن که در این گونه شرکت ها، صرفاً سهام داران موسس می توانند آورده غیر نقد داشته باشند.
تقویم آوده غیرنقد در شرکت های با مسئولیت محدود:

در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، چنین مقررات و الزاماتی وجود ندارد و خود شرکا می توانند نسبت به تقویم و ارزیابی این آورده ها اقدام نمایند. این مساله دارای یک خطر جدی ست و آن هم عبارت است از صوری بودن این برآورد و تقویم آورده های غیر نقد به بیش از ارزش واقعی آن ها. به هر حال این مساله ضعف قانون است هر چند که همین مساله دارای دو ضمانت اجرای قانونی ست؛
اول ضمانت اجرای کیفری که بر اساس آن در صورتی که شرکا اقدام به تقویم غیرواقعی نمایند، مساله در حکم کلاهبرداری خواهد بود.
دوم آن که شرکا نسبت به مبلغ مازاد برآورد شده و غیرواقعی هر چند که شرکت با مسئولیت محدود است، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به طور مثال اگر برآورد شرکا از ارزش یک ساختمان یک میلیارد باشد اما ارزش واقعی، ۱۰۰ میلیون تومان باشد، آن ها نسبت به این مبلغ مازاد یعنی ۹۰۰ میلیون تومان، در صورت ورشکستگی شرکت دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 11 شهریور 1397


  این اصطلاح در بند (4) ماده 6 آیین نامه معاهده همکار ثبت اختراع به کار رفته است. براساس شق الف بند فوق, هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد
  ادعاهای وابسته

  (ادعا به صورت وابسته ) باید در صورت امکان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها ازطریق ارجاع اشاره نماید و سپس خصوصیات اضافی مورد ادعا را بیان کند.

  هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد (ادعای وابسته مرکب) به این ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد. ادعاهای وابسته مرکب را نمی توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای وابسته مرکب دیگر به کار برد.

  براساس شق (ب) این بند، هر ادعای وابسته، آن گونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعای است که به آن  ارجاع می دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مرکب باشد در بر گیرنده کلیه محدودیت ها ی موجود درادعای خاصی خواهد بود که در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد.

  با توجه به شق (ج) این بند کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند و کلی ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی ارجاع می نمایند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یگدیگر دسته بند ی خواهند شد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 5 شهریور 1397

  ارزیابی کیفی مشاوران

  برای آشنایی بیشتر برای شرایط و الزامات فنی و قانونی در ارزیابی کیفی مشاوران بهتر است که به نکات مهمی که در این مقاله آماده شده است توجه نمایید :
  موارد مهم در ارزیابی کیفی مشاوران :
  الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران طی مراحل زیر انجام می‌شود:

  ۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,
  ۲ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول،
  ۳ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی (طبق ماده «۱۵» این آیین‌نامه)،
  ۴ـ تهیه و انتشار فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، بنا به تشخیص کارفرما،
  ۵ ـ توزیع استعلام ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما،
  ۶ ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی،
  ۷ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کنند (تهیه فهرست کوتاه)،
  ۸ ـ مستندسازی و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران،
  ۹ـ ارسال صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران توسط کارگروه فنی ـ بازرگانی به کارفرما،
  ۱۰ـ اطلاع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران.

  ب ـ ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهای زیر انجام می‌شود:

  ۱ـ تجربه (سابقه اجرایی) (تا ۳۰ امتیاز)،
  ۲ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی (تا ۲۰ امتیاز)،
  ۳ـ ساختار سازمانی مشاور (تا۲۰ امتیاز)،
  ۴ـ خلاقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی (ده تا بیست درصد)
  ۵ ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما (تا ۳۰ امتیاز).

  پ ـ در روش ساده، جز موارد مذکور در بند « ث» ماده «۱۸» این آیین‌نامه، در سایر موارد ارزیابی کیفی مشاوران، به روش ارزیابی کیفی ساده و طبق معیارهای مذکور در بند « ب» این ماده، بدون استعلام و براساس تشخیص کارفرما و با توجه به اطلاعات قبلی و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوی کارفرما انتخاب می‌شود.

  ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران براساس امتیازات اکتسابی بند « ب» این ماده خواهد بود.

  ث ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه ارزیابی کیفی معتبر است.

  ج ـ دستگاههای مرکزی موظفند سامانه‌ای به وجود آورند که نتایج ارزیابی کیفی مشاوران در طول مدت اعتبار آن برای تمام مناقصات مشابه در دستگاههای اجرایی زیر مجموعه آن دستگاه اجرایی در رشته و پایه معین، معتبر تلقی شده و لزومی به ارزیابی مجدد کیفی نباشد.

  استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

  الف ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:

  ۱ـ نام و نشانی کارفرما،
  ۲ـ موضوع خدمات مشاوره،
  ۳ـ مدارک صلاحیت و گواهینامه‌های لازم،
  ۴ـ حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد،
  ۵ ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها،
  ۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد،
  ۷ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها،
  ۸ ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (شصت امتیاز) برای دعـوت به ارائه پیشنهاد،
  ۹ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلامها،
  ۱۰ـ نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد.

  ب ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی و تحویل آن، از آخرین روز توزیع استعلامها، برای ارزیابی کیفی دو هفته می‌باشد.

  پ ـ استعلام ارزیابی باید به  طور یکسان بین همه مشاوران منتخب (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه)، توزیع شود.

  ت ـ سازمان موظف است در چهارچوب بند «۲» ماده (۲۶) نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای مشاوران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.

  امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران :


  الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران، باید در مهلت مقرر در استعلامهای ارزیابی انجام شود.

  ب ـ بررسی و امتیازدهی استعلامهای ارزیابی کیفی مشاوران، نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشد.

  پ ـ امتیاز تجـربه مشاور، براساس اطلاعات و اسناد دریافتی از مشاور، با توجه به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که دو کار مشابه (با برآورد معادل یا بیشتر از کار موردنظر) توسط مشاور اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می‌یابد.

  ت ـ برای تعیین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی، اطلاعات پنج سال گذشته شامل نشانی کارفرما و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعلام اخذ و در مرحله ارزیابی با پرسش از کارفرمایان قبلی، حسب مورد، نسبت به موارد زیر امتیاز دهی می‌شود:

  ۱ـ کیفیت کار
  ۲ـ کفایت کارکنان کلیدی
  ۳ـ تحقق اهداف زمانی

  ث ـ امتیاز مربوط به ساختار سازمانی مشاور با توجه به موارد زیر، حسب مورد تعیین می‌شود:

  ۱ـ کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت،
  ۲ـ نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،
  ۳ـ نظام کنترل و تضمین کیفیت،
  ۴ـ نظام مستند سازی و روش گزارش‌دهی،
  ۵ـ استفاده از نظامها و ابزار فناوری اطلاعات در سطح سازمان مشاور.

  صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران :

  الف ـ پس از امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی مشاوران، صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر تهیه می‌شود:
  ۱ـ فهرست استعلامهای تکمیل شده توسط مشاوران که اصل استعلامها در نزد کارفرما بایگانی می‌شود.
  ۲ـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی،
  ۳ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران،
  ۴ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای درخواست پیشنهاد برگزیده شده‌اند (فهرست کوتاه)،
  ۵ ـ متن دعوتنامه،
  ۶ ـ محل و زمان تشکیل جلسه،
  ۷ـ نام و امضای اشخاصی که ارزیابی کیفی مشاوران را انجام داده‌اند.
  ب ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه و تصویب هیئت‌ انتخاب مشاور به کارفرما گزارش می‌شود و کارفرما موظف است صورتجلسه یادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامی اشخاص دخیل در ارزیابی کیفی مشاوران در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.
  پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران واجد شرایط تشخیص داده نشوند (حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند)، صورتجلسه ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند ارزیابی کیفی تجدید می‌شود.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 5 شهریور 1397

  تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
  تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
  تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

      موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:

  الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
  ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
  حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است ، ضروری می باشد.

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات